Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Strony internetowej Greendart.media , dostępnej pod adresem http://greendartmedia.local.

1. INFORMACJE O PODMIOCIE ZARZĄDZAJĄCYM

Green Dart Media Tomasz Dziewulski

Biskupice 29a, 05-840 Brwinów

NIP: 1251393865 REGON: 146037487 (Firma nie jest płatnikiem VAT)

Tel: 888 688 096 Email: [email protected]

2. OGÓLNE ZAŁOŻENIA SERWISU

1.Serwis Greendart.media skupia swoją działalność na sprzedaży produktów oraz usług niezbędnych do realizowania założeń pozycjonowania stron internetowych

2.Do skorzystania z funkcji serwisu Greendart.media niezbędne jest posiadanie komputera, smartfonu lub innego urządzenia mobilnego, które jest wyspoażone w przeglądarkę obsługującą JavaScript.

3. ZAKUPY/ZAMÓWIENIA

1.Zrealizowanie zakupu produktów i usług oferowanych w serwisie Greendart.media nie wymaga rejestracji.

2.Realizacja zakupu w serwisie Greendart.media odbywa się poprzez dodanie produktu lub usługi do koszyka za pomocą przycisku “Dodaj do koszyka”, a następnie kliknięcie na przycisk “Kupuję i płacę”.

3.Warunkiem realizacji zakupu jest podanie przez prawidłowych danych teleadresowych oraz adresu e-mail.

4.Jeżeli Kupujący/Zamawiający produkt lub usługę prowadzi działalność gospodarczą to wówczas zobowiązany jest do podania danych firmy oraz NIP-u (Numer Identyfikacji Podatkowej).

5.Możliwość dokonywania zamówień w serwisie Greendart.media dostępna jest przez cały rok, 24 godziny na dobę, a termin realizacji zamówień precyzowany jest w formularzy zakupu.

6.W wypadku pojawienia się okoliczności, które czasowo lub całkowicie uniemożliwiają realizację złożonego zamówienia firma SCYLA Bartłomiej Pabisiński z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Kalwaryjskiej 69 lok.9 zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji, uprzednio informując w trybie natychmiastowym Kupującego/Zamawiającego o zaistniałych okolicznościach.

7.Zamówienia, w których Kupujący/Zamawiający w sposób nieprawidłowy podał dane teleadresowe (brak numeru telefonu, nieaktywny adres e-mail) nie będą rozpatrywane.

8.Ceny produktów i usług, które znajdują się w ofercie serwisu Greendart.media podane są w walucie PLN (polski złoty) i nie jest w nie wliczony podatek VAT ze względu na zwolnienie z obowiązku jego opłacania Podmiotu Zarządzającego.

9.Właściciel serwisu Greendart.media – firma Green Dart Media Tomasz Dziewulski za kupione/zamówione produkty i usługi wystawia fakturę bez VAT. Podstawą do otrzymania przez Kupującego/Zamawiającego faktury bez VAT jest podanie w formularzu prawidłowych danych firmy oraz NIP-u.

10.Kupujący/Zamawiający produkt lub usługę otrzymuje na podany adres e-mail informację potwierdzającą złożenie zamówienia.

11.Czas realizacji podany przy usługach jest wykonywany w dni robocze. I w niektórych przypadkach może się wydłużyć.

12.Po okresie 36 miesięcy mamy prawo do nieprzedłużania linków które zostały dodane w naszych miejscówkach ( Artykuły Sponsorowane , Katalogi ). W niektórych przypadkach możemy odmówić przedłużenie linków w momencie kiedy baza jest pełna i korzystne jest dla nas nie dodawanie linków z danej branży.

4. PROCEDURA REKLAMACJA i REZYGNACJA

1.Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.

2.Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Biskupice 29a, 05-840 Brwinów, bądź poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty: [email protected]

3.Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko bądź nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

4.Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Usługodawcę.

5.Usługodawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Usługobiorcy reklamacji (zawiadomienia) w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Usługodawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

6.Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Produktu Kupującemu.

7.O wyniku rozpatrzonej reklamacji Usługodawca poinformuje Usługobiorcę w formie pisemnej w odpowiedzi na zawiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Usługobiorcy podany w zawiadomieniu reklamacyjnym.

8.Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

9.W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (utworzenie Konta) Klient może od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby zrezygnować z umowy, poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: [email protected]. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą (jeżeli dokonałeś zakupu w sklepie).

5. PŁATNOŚCI

1.Serwis Greendart.media umożliwia Kupującym/Zamawiającym płatność za pośrednictwem przelewu bankowego oraz płatności online poprzez serwisy płatności internetowych payu.com i paypal.com.

2.Kupujący/Zamawiający produkt lub usługę otrzymuje na podany adres e-mail informację potwierdzającą dokonanie płatności.

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Dane osobowe Nabywców będących osobami fizycznymi pozyskiwane są za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Nabywcy dokonują rejestracji dobrowolnie. Dane osobowe przetwarzane będą przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Nabywcę swoich danych osobowych jest dobrowolne.

2.Dane osobowe Nabywców mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

3.Sprzedawca zapewnia Nabywcom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

4.W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Nabywca ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Nabywcy innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.

5.Poufne informacje dotyczące Nabywców, w tym dane osobowe Nabywców są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. II. Przerwy techniczne

6.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami niezależnymi od Sprzedawcy oraz wynikającymi z tego konsekwencjami.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

2.W przypadku zawierania Umowy po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.